دسته بندی ها:


Base -

1 GB de espa?o em disco

20 contas de e-mail

7 GB transferencia mensal

Painel de Control opcionalثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Mega -

Espa?o em disco ilimitado

Contas de e-mail ilimitadas

Transferencia mensal ilimitada

Painel de Controle Propriet?rioثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Mini -

100 MB de espa?o em disco

5 Contas de e-mail

500MB transferencia mensal
Pro -

5 GB de espa?o em disco

50 contas de e-mail

12 GB transferencia mensal

Painel de Controle opcionalثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.221.159.255) وارد شده است.